Skelda250x141Informācija dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par centralizētā tīklā piegādājamās siltumenerģijas
cenu izmaiņām Valkas pilsētā un Valkas pagasta Sēļu ciemā  no 01.01.2023.

SIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka pamatojoties uz 2022. gada 24. novembra Valkas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 22), ar 2023. gada 1. janvāri stājas spēkā: 
- mainīgs apkures tarifs nākamajiem apkures periodiem, līdz jauna tarifa apstiprināšanai par vienu MWh dzīvojamās ēkās ar centralizēti piegādāto siltumenerģiju.  Ar 2023. gada 1. janvāri  apkures tarifs - 100,32 EUR bez PVN par vienu centralizēti piegādāto MWh, turpmāk tarifs tiks noteikts saskaņā ar tarifu tabulu (sk.pielikumā);


- siltumenerģijas patēriņš 1 ( viena) m³ ūdensvada ūdens uzsildīšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Valkas pilsētā -0,1MWh/m³;
- mainīga maksa, atkarībā no siltumenerģijas tarifa, par 1 (viena) m³ ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās  Valkas pilsētā, kas veidojas kā spēkā esoša siltumenerģijas tarifa reizinājumu ar 0,1 megavatstundu (apstiprinātais siltumenerģijas patēriņš viena kubikmetra ūdensvada ūdens uzsildīšanai) bez PVN;
- maksa dzīvojamās mājas Valkā, Rīgas ielā 16 dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par  karstā ūdens sagatavošanai mājas siltummainī un piegādei pēc siltumenerģijas uzskaites mēraparāta rādījumiem, saskaņā ar novada domes 2014. gada 27. janvāra noteikumiem Nr.4 “Valkas novada, Valkas pilsētā Rīgas ielā 16 dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi.”;
- ja apkures sezonā mēnesī aprēķinu gaitā kopējais ūdens uzsildīšanai patērētais siltumenerģijas daudzums pārsniedz atsevišķu patērētāju grupu ūdens uzsildīšanai aprēķināto siltumenerģiju, pārsniegums tiek iekļauts apkures siltumenerģijas patēriņā;
- karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai dzīvojamo māju telpu iekšējos tīklos  vasaras periodā ( ūdens sildītājā, dvieļu žāvētājos un ūdens atdzišanas stāvvados un sadales sistēmā) dzīvojamās mājās, kurās māju ievados uzstādīti siltumenerģijas un karstā ūdens skaitītāji: maksājumu starpību par dzīvojamās ēkas patērēto siltumu, kas rodas starp ēkas siltummezgla skaitītāja rādījumu un pēc dzīvokļu karstā ūdens skaitītāju rādījumiem aprēķināto siltumenerģijas apjomu karstā ūdens uzsildīšanai (vai dzīvoklim pēc normatīviem aprēķinātā karstā ūdens patēriņu, ja karstā ūdens skaitītājs nav uzstādīts) sadalīt proporcionāli dzīvokļu skaitam dzīvojamā mājā, bet ne vairāk kā 0,1 MWh no dzīvokļa mēnesī un uzrādīt dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem nosūtāmajos rēķinos ar atsevišķu ierakstu;
- noteikt dzīvoklī tekošā mēnesī ūdens patēriņu kā vidējo ūdens patēriņu pēdējos trijos mēnešos, ja dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks līdz tekošā mēneša 27. datumam neiesniedz informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem.

SIA „Valkas Namsaimnieks”

Nav komentāru