Namsaimnieks 250x141Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” darbības pirmsākumi ir meklējami jau 90-jos gados, kad Valkas pilsētas dome izveidoja Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļu.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas galvenais uzdevums bija veikt pašvaldības īpašumā esošo daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu.

90-to gadu beigās un 2000.gada sākumā, sākās aktīva dzīvokļu privatizācija, kā rezultātā daudzas pašvaldībai piederošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nonāca dzīvokļu īpašnieku valdījumā. Palielinājās veicamo darbu apjoms ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, kā arī ar atsevišķu siltumapgādes jautājumu risināšanu (māju iekšējo siltumtīklu, iekārtu ekspluatācijas nodrošināšanu un Rūjienas ielas daudzdzīvokļu māju mikrorajona siltumapgādes sistēmas apsaimniekošanu, uzturēšanu). Lai nodrošinātu un atvieglotu dzīvokļu īpašniekiem ēku apsaimniekošanu un uzturēšanu Valkas pilsētas dome sadarbībā ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadību nolēma reorganizēt šo nodaļu.

Nodaļas reorganizācijas rezultātā Valkas pilsētas dome nolēma izveidot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kuras statūtu kapitāls 100% pieder domei. Un tā 2009.gada 1.aprīlī ar Valkas pilsētas domes 30.03.2009. sēdes protokolu Nr.4 savu darbību uzsāka SIA „Valkas Namsaimnieks”, kurš šobrīd apsaimnieko lielu daļu Valkas un tās tuvākās apkaimes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas .

SIA “Valkas Namsaimnieks” apsaimniekošanā ir 85 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

SIA „Valkas Namsaimnieks” galvenie darbības virzieni ir:

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pārvaldīšana un apsaimniekošana;
 • Līgumu slēgšana ar dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu;
 • Dzīvojamo telpu īres līgumu un neapdzīvojamo telpu nomas līgumu slēgšana saskaņā ar domes lēmumiem;
 • Ēkas iekšējo tīku (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde) apkalpošanu un ēkām piesaistīto teritoriju apsaimniekošanu un apkopšanu;
 • Konsultāciju sniegšana fiziskām un juridiskām personām savas kompetences ietvaros;
 • Dažādus maksas pakalpojumu, kas saistīti ar nekustamā īpašuma remontdarbiem, sniegšana vai šo pakalpojumu organizēšana;
 • Pašvaldības nekustamā īpašuma apsekošana un nepieciešamo remontdarbu tāmju sastādīšana;
 • Sagatavo darbu tāmes, aktus, slēdzienus, un citus dokumentus, kas saistīti ar pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;
 • Nodrošina Valkas pilsētas domes dzīvojamā fonda efektīvu izmantošanu;
 • Organizē un uzrauga dzīvojamo māju pārvaldnieku darbu;
 • Veic materiālu sagādi darba nodrošināšanai;
 • Organizē un veic apsaimniekošanas maksas ieņēmumu – izdevumu uzskaiti atsevišķi katrai dzīvojamai mājai;
 • Ēku iekšējo elektrotīklu apkalpošana;
 • Nedzīvojamo ēku apsaimniekošana un nedzīvojamo telpu kopšana;
 • Organizē dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku sapulces;
 • Uz līguma pamata veic samaksas iekasēšanu par dažādiem pakalpojumiem (pārņemot no Valkas pilsētas domes Norēķinu centra funkcijas).

 

SIA "Valkas Namsaimnieks" adrese (gan birojs, gan juridiskā adrese):

Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701 (piebraukšana pie biroja no Raiņa ielas)

 

Jūs varat mūs atrast ar Google kartes palīdzību...

 

 

Nav komentāru